Všeobecné obchodní podmínky společnosti Soleta Signum s.r.o.

 1. Pokud není uvedeno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto všeobecné dodací a platební podmínky.

 2. Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující s těmito podmínkami svůj bezvýhradný souhlas. Podmínkou platnosti objednávky z internetového obchodu je vyplnění veškerých formulářem označených údajů.

 3. Objednávky považujeme za závazné až po písemném potvrzení objednávky. Objednávka může být doručena prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu, emailem, dopisem.

 4. Ceny, uváděné v nabídkách, jsou vždy bez DPH a nákladů na dopravu.

 5. Expedice je prováděna běžnými zásilkovými službami, pokud nedojde k jiné dohodě. Za zpoždění či poškození vzniklé přepravou nenese prodejce žádnou odpovědnost. Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda během přepravy nedošlo k poškození zboží nebo ztrátě a ihned na místě případné poškození či ztrátu oznámí přepravci. V případě, že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že přepravce nebude brát na pozdější reklamace zřetel.

 6. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Zjištěné vady zboží je kupující povinen oznámit u prodávajícího neprodleně po převzetí zboží.

 7. Případnou reklamaci na viditelnou vadu je nutno podat během 5 dnů po obdržení zboží.Po uplynutí této doby je zboží považováno za převzaté. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

 8. Prodávající je povinen uznané vady odstranit náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vadu vyloučeny.

 9. Kupující si je vědom toho, že při použití zboží k jinému než obvyklému účelu, prodávající neodpovídá. Prodávající neodpovídá za vady zboží, se kterým bylo zjevně neodborně manipulováno, bylo použito nepřiměřeným způsobem, nebo jehož poškození je úměrné době použití. Rovněž neodpovídá za vady zboží vzniklé nevhodným umístěním, např. v dosahu předmětů s hrubým povrchem popř. působením nepříznivých povětrnostních podmínek.

 10. Doba životnosti zboží určeného pro venkovní použití není stanovena žádnou normou. Renomovaní evropští výrobci uvádí obvyklou dobu životnosti 6-12 měsíců. Doba životnosti vlajek je ovlivněna zejména konkrétním místem vyvěšení a lokálními klimatickými podmínkami. Při volbě místa vyvěšení vlajky je nutno dbát na to, aby vlajka mohla vlát volně a na nic nenarážela. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí silný nárazový vítr, déšť, námraza, smog a slunce. Při bouřlivém počasí a silném nárazovém větru nebo námraze je nutné vlajku dočasně sejmout. Dobu životnosti a dobrý vzhled lze prodloužit také jejich udržováním. Drobné zátrhy je třeba nechat opravit a včasným vypráním předejít pokročilému ušpinění, když již nemůže být dosaženo uspokojivého výsledku praní. Vlajky, prapory a transparenty jsou považovány za spotřební materiál, který je třeba obnovovat. Při objednávání proto doporučujeme plánovat 2 sady na 1 rok.

 11. Pokud se zásilka vrátí prodávajícímu jako nedoručená bez jeho zavinění (adresát se odstěhoval bez udání adresy, adresát je na uvedené adrese neznámý, pošta nevyrozuměla o uložení zásilky, kupující si zásilku nepřevzal,….), bude prodávající kontaktovat kupujícího s výzvou o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. V případě opětovného odeslání zásilky budou kupujícímu k celkové ceně zakázky doúčtovány marně vynaložené náklady na dopravu. Pokud kupující zásilku nepřebere, bude prodávající nárokovat náhradu škody včetně dalších nákladů spojených s vymáháním.

 12. Po vzájemné dohodě s kupujícím může dojít k dílčím dodávkám.

 13. Splatnost faktur je stanovena na 14 dní od odeslání faktury, pokud není dohodnuto jinak. Za každý den prodlení se účtují úroky ve výši 0,05 % z fakturované částky.

 14. Zboží dodané prodávajícím zůstává jeho výlučným vlastnictvím až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Přechod vlastnictví k tomuto zboží na kupujícího nastává dnem úplného zaplacení kupní ceny. Nesmí být dáno do zástavy apod.

 15. Zadržení platby nebo krácení platby z důvodů protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.

 16. Při objednávkách do 20.000,-Kč se zboží zasílá zpravidla na dobírku, pokud není dohodnuto jinak. Při převzetí zboží přímo ve firmě se platí hotově.

 17. Při zakázce nad 20.000,- Kč je zpravidla požadována záloha ve výši minimálně 50 % částky fakturované za zakázku splatná do 5 dnů od potvrzení objednávky. V případě nezaplacení je výroba a expedice pozastavena. Prodávající může požadovat po kupujícím zálohu ve výši 100% bez ohledu na cenu zakázky, pokud byl kupující v minulosti v prodlení s placením splatných pohledávek nebo v době uzavírání zakázky neměl uhrazenou předchozí fakturu.

 18. Při zhotovení zboží dle předlohy zákazníka reprodukujeme výrobek dle nejlepších dosažitelných možností. Přitom mohou vzniknout malé odchylky ve vyobrazení (nezbytné nasílení kontur, retušování nenatisknutelných detailů apod.) a barvě, které jsou podmíněny technologickými možnostmi výroby.Při takových odchylkách považujeme zakázku za splněnou bez vady (tj. není důvod k reklamaci). Kupující nese odpovědnost za případné porušení autorských práv a jiných ochranných práv. Veškeré podklady pro tisk se archivují. Při opakované objednávce jsou tyto podklady k dispozici a urychlí zhotovení další zakázky.

 19. Tolerance rozměrů a mechanicko-fyzikálních hodnot je dána technickým průběhem výroby a činí +- 5 %. Stálobarevnost na světle a v povětrnosti je dána použitou technologií tisku nebo barvení a textilními barvami.

 20. Při dodávce stožárů prodávající neručí za statiku, upevnění a podklad. Kupující je povinen zajistit, aby základ určený pro instalaci stožáru splňoval technické předpoklady a podmínky na tento základ kladené. Prodávající není odpovědný za správnost a odbornost instalace stožáru, kterou provádí kupující sám nebo s jinými osobami odlišnými od prodávajícího a na své náklady.

 1. Zpracování osobních údajů

  1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

  2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

  3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; přijme vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

 2. Pro všechny spory, které by případně vznikly, platí právo České republiky.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 01.01.2018